Alapítva: 2008.
H - 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
Tel.: +36-88-420-011
Fax: +36-88-410-255
Adószám: 19384816-1-19
Bankszámla: Magnet Bank Zrt. 17600066-00913407-00200004
Alapítványi célok
Kuratórium
Alapító okirat
Határozatok
Pályázat-kiírások
SZJA 1%
Közhasznúsági jelentések
Dokumentumok
KSH
Jupiter-Delta
Padányi Katolikus Iskola

Alapító Okirat
(2008 - 2. módosítás, 2014.)

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okiratban megjelölt alapítók a
"Padányi Schola" Alapítvány Alapító Okiratának
szövegét a következőkben állapítják meg

(A 2014. május 29-i módosítások szövege dőlt betűvel szedve)

Az alapító a következő jogszabályi és ténybeli változások okán az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény alapján az alapítvány alapító okiratát úgy módosítja, hogy az alábbi szöveggel, tartalommal fogadja el:

"Nostrum equidem est plantare ac rigare et incrementum a Deo exorare..." - "Mi kötelességünk ugyanis ültetni és öntözni s az Istentől növekvést kiesedezni..." (Az Irgalmas Nővérek Veszprémi Ranolder Intézetének 1854. augusztus 15-kén kelt alapítólevele) Boldog emlékű Dr. Ranolder János (1806-1875) veszprémi püspök - hazánk első nőnevelő iskolájaként - 1854-ben alapította az Irgalmas Nővérek Veszprémi Ranolder Intézetét. A közel száz évig működött jó hírű zárdaiskola fennmaradt épületeiben, annak méltó utódaként, működik 1991 óta a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája (székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.).

"A kezetekbe van helyezve az ifjúság szíve. Olyan gyümölcsöt fognak hozni, amilyen nevelést tőletek kapnak" (Ranolder János 1859. február 20-án kelt püspöki körlevele) - a jeles iskolaalapító püspök jelmondata szellemében, az egyházi iskola nevelési-oktatási tevékenységéhez alulírott alapító közhasznú alapítvány létrehozásával kíván segítséget nyújtani.

 1. Az Alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.

  1. Az alapítvány neve: "Padányi Schola" Alapítvány Az alapítvány rövidített neve: Padányi Alapítvány

  2. Az alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.
   honlapja: www.padanyi.uni-pannon.hu

  3. az alapítvány célja, fő tevékenysége:

   Az alapítvány a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája Pedagógiai Programjában meghatározott oktatási-nevelési tevékenységéhez kötődően az intézmény következő tevékenységeit támogatja:

   • az intézményben tanuló fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, a szociálisan rászorultak támogatása;
   • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését közvetlenül szolgáló tárgyi feltételek javítása;
   • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését szolgáló, az intézmény által szervezett és/vagy rendezett kulturális rendezvények, vagy tanulmányi versenyek támogatása;
   • az iskola tanulói számára szervezett iskolai tehetségfejlesztő és tehetséggondozó nevelőoktató tevékenység segítése;
   • az iskola tanulóinak tanulmányi versenyekre történő felkészítésének és azokon való részvételének elősegítése;
   • az iskola tanulói tanulmányi pályázatainak, tudományos kutatásainak támogatása;
   • az iskola tanulói számára szervezett külföldi tanulmányutak, szakmai cserekapcsolatok előmozdítása;
   • az iskola tanulói számára az intézmény által nyújtott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, szolgáltatások támogatása;
   • az intézményben tanuló fiatalokkal a papi, szerzetesi hivatás megismertetése és az ilyen hivatásra készülők speciális támogatása;
   • a célok megvalósítása érdekében kapcsolat keresése és tartása olyan bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, főként egyházi testületekkel, amelyek akár erkölcsileg, akár anyagilag segíteni tudják a célok elérését;
   • hasonló célzatú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási intézményekkel való kapcsolat kialakítása és fenntartása.

   Az e pontban rögzített célok megvalósítására irányuló fenti tevékenységek megfelelnek a 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) bekezdés 7., 8. és 15. pontjában, valamint a 2011. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott közfeladatoknak.

  4. Az alapítványt létesítője:
   Gaál Richárd Zoltán
   an.: ***
   lakcíme: ***

  5. Az alapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: 60.000,- HUF, azaz hatvanezer forint készpénz. Az alapítvány indulóvagyonát az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az alapítvány rendelkezésére bocsátják. Az alapítvány tőkéje a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett számlán kerül elhelyezésre.

   Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, egyéb befizetésekkel, támogatásokkal, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

   Az 1996. évi CXXVI. tv. szerint az állampolgárok személyi jövedelemadójuk meghatározott részével támogathatják a követelményeknek megfelelő társadalmi szervezeteket, így jelen Alapítványt is.

   Az alapítvány létesítése határozatlan időre történt.

   Az alapítvány társadalmi, közösségi kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében:

   • kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, annak képviselőivel,
   • együttműködik az intézmény fenntartójával.
 2. Az alapítvány tevékenységének korlátai

  Az Alapítvány általános jelleggel nem jogosult gazdasági tevékenység folytatására.

  Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

  Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

  Az Alapítvány nem tevékenykedhet az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

 3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet

  Az alapítvány az 1. c) pontban meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatja.

  Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

  Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

  Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  Az Alapítvány civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.

  Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.

 4. Csatlakozás az alapítványhoz

  Az alapítvány magán- és jogi személyek részére nyitott, amelyhez bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azokat anyagilag is támogatja. A támogatás történhet pénzeszközök adományozásával, tárgyi, vagyoni hozzájárulással, jogok átengedésével. Csatlakozással nem lehet megváltoztatni az Alapítvány célját.

  Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, jelen alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet.

  A csatlakozó jelen alapító okirat alapján jogosult az alapítói jogok gyakorlására, s a csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja.

 5. Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme

  Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

  Az alapítvány vagyona az alapítványtevő befizetéséből és az Alapítvány bevételeiből áll össze.

  Az Alapítvány bevételei:

  • az alapítványhoz csatlakozók befizetései
  • gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek a pályázat útján, valaminˆ egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás
  • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás
  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege
  • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
  • más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány
  • befektetési tevékenységből származó bevétel
  • az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

  Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):

  • az alapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
  • gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek
  • az alapítvány működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
  • az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb költség.

  Abban az esetben, ha valamely alapítványhoz csatlakozó az alapítványhoz való hozzájárulást írásban kifejezetten valamely 1. c) pontjában meghatározott cél megvalósításhoz köti, a kuratórium köteles ezt a meghatározott cél érdekében felhasználni.

  Az alapítvány kuratóriuma a teljes alapítványi vagyont (alapítványi vagyon + kamat + egyéb hozadék) felhasználhatja évente az alapítvány céljának megfelelő közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében, de legalább az induló vagyon 80%-át tartalékolnia kell.

  Az alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. Támogatás csak az alapítvány céljaihoz igazodóan, azok megvalósítása érdekében nyújtható. Az Alapítvány támogatását a támogatást igénylő személyek írásbeli kérelem alapján kérhetik, az Alapítvány kuratóriuma elnökéhez címezve. A kérelem tartalmazza: a támogatást igénylő személy teljes nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét, személyazonosító okmány számát, kiskorú támogatást igénylő személy esetén az előbbieken kívül szülője (törvényes képviselője) teljes nevét, lakcímét, személyazonosító okmány számát, fentieken kívül a támogatandó cél egyértelmű megjelölését, pontos leírását, a támogatás összegét, a kérelem dátumát, a kérelmező saját kezű aláírását, kiskorú kérelmező esetén szülője (törvényes képviselője) aláírását is.

  A kérelmező írásba foglalt támogatási kérelmét a kuratórium elnökéhez tartozik eljuttatni. A benyújtott kérelmet a kuratórium a soron következő ülésen határoz.

  Az alapítványi támogatás lehet egyszeri, illetve rendszeres támogatás. Ennek során a kérelmezőket pénzbeli, vagy tárgyi támogatásban részesítheti az Alapítvány.

  Az Alapítvány céljainak megvalósítására rendelt alapítványi vagyonból nyújtott támogatásokból egyedileg benyújtott kérelmek alapján bárki részesülhet, aki a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolával tanulói jogviszonyban van.

  A pénzbeni támogatás kifizetési módjai: banki átutalással vagy készpénzben, átvételi elismervény ellenében.

  Tárgyi támogatásban átvételi elismervény ellenében részesülhet a támogatott személy.

  Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - a nyújtható támogatásairól pályázatot is hirdethet, amely pályázatban részletesen köteles meghatározni a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit, különösen a benyújtási, és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét.

  Ezen túl a kuratórium dönt a jelen alapító okirat szerinti bármely alapítványi cél eléréséhez szükséges vagyonfelhasználásáról, illetve annak mértékéről.

  Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium két tagja (az elnök és egy kijelölt tag) jogosult:
  Dr. Hegedűs Tamás *** a kuratórium elnöke
  Szalai Lászlóné *** kuratóriumi tag

  A fentiek a bankszámla feletti rendelkezést úgy gyakorolják, hogy a rendelkezéshez a kettő személy együttes aláírása szükséges.

  Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén, az alapítvány alapítóinak halála, továbbá egészségi állapotának olyan megromlása esetén, ami cselekvőképességük korlátozásával, vagy elvesztésével, avagy enélkül is orvosilag igazolhatóan vissza nem fordítható kommunikáció-képtelenné válásával jár, illetve a körülményeikben bekövetkezhető egyéb olyan változások esetére (Magyarországról történő kivándorlás, magyar állampolgárságuk elvesztése, közügyektől való eltiltásuk), amire tekintettel alapítói jogaikat gyakorolni már egyikük sem tudja, az alapítói jogok gyakorlását a Veszprémi Főegyházmegyére (Veszprémi Érsekségre, 8200 Veszprém, Vár u. 16-18.) ruházzák. Az alapítók tudomással bírnak arról, hogy a kijelölést az Alapítvány alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vételéről rendelkező végzés jogerőre emelkedését követően nem vonhatják vissza. A Veszprémi Főegyházmegye a jelen Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatában elfogadta a felkérést és nyilatkozott arról, hogy az alapítói jogok gyakorlását, ha azt az Alapítók már gyakorolni nem tudják, ezen állapot bekövetkeztétől kezdődően határidő és egyéb feltételek nélkül vállalja, illetve, hogy tudomásul veszi, miszerint elfogadó nyilatkozatát az Alapítvány alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vételéről rendelkező végzés jogerőre emelkedését követően nem vonhatja vissza.

 6. A kedvezményezett

  Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl. Az alapító és a csatlakozó nem lehet az alapítvány kedvezményezettje.

  A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha

  1. az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza; vagy
  2. a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.
 7. Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén

  Ha az alapító jogutód nélkül megszűnne, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolná, az alapítói jogokat az 5. pontban foglaltak szerint a Veszprémi Főegyházmegye gyakorolja. Ha az alapítói jogok gyakorlására az előző rendelkezések szerint nem lehetséges szerv, úgy az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

 8. Az Alapítvány szervei

  8.1. A kuratórium

  A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.

  Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

  A kuratóriumi tag a feladatait személyesen köteles ellátni.

  Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

  Nem lehet kuratóriumi tag az, akit e tisztségtől jogerősen eltiltottak.

  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

  Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója sem.

  A kuratórium elnöke és tagja nem lehet olyan személy - a közhasznú szervezet megszűntét követő három évig - aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

  • amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
  • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
  • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
  • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

  A kuratórium elnöke, illetve tagjai, valamint ezen tisztségekre jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

  A kuratórium öt tagból áll. A kuratórium tagjai:
  Dr. Hegedűs Tamás elnök
  Györgyné Gombos Valéria tag
  Szalai Lászlóné tag
  Csepiné Szeles Csilla tag
  Dr. Udvarhelyi Miklós tag

  A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.

  A kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

  A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, de jogosultak a feladat ellátásával kapcsolatosan keletkezett igazolt költségeik megtérítésére.

  A kuratórium tagjai tevékenységük során az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Alapítvánnyal szemben.

  Megszűnik a kuratóriumi tagság

  • visszahívással
  • lemondással
  • a kuratóriumi tag halálával
  • a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
  • a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

  A kuratóriumi tag megbízatásáról a Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

  Az alapítvány Kuratóriuma dönt esetenként az alapítvány vagyonának felhasználásáról.

  Az alapítvány Kuratóriuma legalább félévente ülést tart, az ülések állandó napirendi pontja az alapítványi vagyon szaporulatának felhasználásáról történő döntéshozatal.

  A Kuratórium ülését a Kuratórium Elnöke a napirend közlésével, írásban hívja össze.

  Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

  A Kuratórium a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. Az üléseket az Alapítvány székhelyén kell tartani.

  A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak - amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni - tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését is.

  Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

  A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

  A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább 4 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak l-l szavazata van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

  A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.

  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

  • akit, vagy akinek a hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;
  • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  • akinek a Ptk. szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben,
  • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A kuratórium a határozatát a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg.

  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

  A Kuratórium ülésein született döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő tizenöt (15) napon belül meg kell küldeni.

  A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve igény szerint a fontosabb hozzászólásokat, valamint a hozott határozatokat szám szerinti sorrendben a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges a személyükre való utalással.

  Az ülésen hozott határozatok nyilvántartásáról, végrehajtásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az elnök gondoskodik. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: "Határozatok Könyve"), amelyben rögzíteni kell a határozatok számát, tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. Az alapítvány kuratóriuma elnökének a kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntést követő 15 napon belül ajánlott levélben közölnie kell. A határozatokat az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán is nyilvánosságra kell hozni.

  A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

  Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:

  1. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
  2. az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
  3. a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
  4. az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról;
  5. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
  6. a jelen Alapító Okirat szerint hatáskörébe utalt kérdésekről
  7. a csatlakozási kérelmek elbírálásáról.

  A Kuratórium elnöke

  Az Alapítvány törvényes képviseletét a kuratórium elnöke látja el. A kuratórium elnöke képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

  Amennyiben az Alapítvány munkavállalókat foglalkoztat, irányukban a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

  A kuratórium elnöke köteles a jogi személy jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni

  A kuratórium elnöke az ügyek meghatározott csoportjára nézve a kuratórium tagjait írásbeli nyilatkozattal az Alapítvány képviseletének jogával ruházhatja fel.

  A képviseleti jogot a kuratóriumi tag a kuratórium elnöke írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke csak egy másik kuratóriumi tag együttes aláírásával jogosult.

  A kuratórium elnökének feladata a kuratóriumi ülések előkészítése, összehívása és levezetése.

  A Kuratórium elnökét távollétében, illetve akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.

  Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.

  A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítóknak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

  A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítókat tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítóknak a kuratóriumi tag visszahívására és az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.

  Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.

  Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni.

  Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni.

  A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

  A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját - a beszámoló közlésével azonos módon - a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

 9. Az alapítvány gazdálkodása

  Az Alapítvány gazdálkodására a jelen Alapító Okirat 2. és 5. pontjában foglaltak az irányadók.

  Az Alapítvány bevételeit, illetve költségeit, ráfordításait (kiadásait) a vonatkozó törvények szerinti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

  Az Alapítványnak a költségeit, illetve ráfordításait (kiadásait) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani, illetve nyilvántartani.

  Az Alapítvány a gazdaság-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriálr javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.

  Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Alapítvány kizárólag az 1. c) pont szerinti céljai megvalósítására fordítja.

  Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

  Az Alapítvány kuratóriumának feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség, vagy az Alapítvány törvényes és cél szerinti működését veszélyeztető helyzet esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve ennek kezdeményezése.

  Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapító a vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

 10. Az adománygyűjtés szabályai

  Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.

  Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

  Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak Az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

  Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

 11. Záró rendelkezések

  A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.

  Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, hat (6) eredeti példányban írja alá.

  Veszprém, 2014. május 29.


  Gaál Richárd
  alapító

  Ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

  Veszprém, 2014. május 29.

A weblap lekérésnek dátuma: 2024. február 28.
© 2008-2024 Padányi Schola Alapítvány, Veszprém (Hungary)